Om Bodø Bluesklubb

 

Her finner du informasjon om hvem som sitter i styret og vedtektene til Bodø Bluesklubb.

 

Styret i Bodø Bluesklubb valgt 15. mars 2017:

Navn: Funksjon: E-post: Tlf.:
Stig Venberg Leder stigvenberg@gmail.com tlf: 90138057
Marius Hetzler  Nestleder   tlf.: 
Dag Veimo  Kasserer / Styremedlem d-veim@online.no tlf.:  90182202
Monica Falch  Sekretær  monica_falch@hotmail.com  tlf: 99260635
Kai Fjellberg  Styremedlem  kaifjellberg@gmail.com  tlf.: 92226311
Geir Larstuvold  Styremedlem    tlf:
 Karstein Valøy  Styremedlem    
  Inge Pedersen   1. vara    
    2. vara    
Dag Andersen  Hjemmeside annsvarlig  andersen.dag@gmail.com  

Vedtektene til Bodø Bluesklubb:

§ 01 Navn:

a) Bluesklubbens navn er ”Bodø Bluesklubb”, forkortes til BBK.

b) Klubben ble stiftet 3. mars 1999.

§ 02 Form, tilslutning

a) Bodø Bluesklubb er en uavhengig, ideell bluesklubb med siktemål å være aktiv og gi medlemmene best mulige tilbud.

b) Bodø Bluesklubb er tilsluttet Norsk Rockeforbund og Norsk Blues Union, og skal arbeide for de samme formål som unionen.

§ 03 Formål

a) Bodø Bluesklubb har som formål å fremme blues og beslektede musikkformer i Bodø.

b) Dette skal gjøres gjennom;

b.1) – å ivareta bluesens interesser som musikkform og hevde blues på lik linje med annen kulturell virksomhet.

b.2) – å gi et tilbud med blueskonserter og klubbkvelder med ”levende musikk” for medlemmer og andre interesserte.

b.3) – å spre kunnskap om blues, og legge forholdene til rette for å lære og utøve blues gjennom støtte til øvingslokaler og instruksjon.

b.4) – å ivareta og fremme interessen til lokale og nasjonale utøvere av blues og beslektede musikkformer.

b.5) – å fremme utgivelse av fonogram innen blues og beslektede musikkformer.

§ 04 Medlemskap, kontingent og medlemsvilkår

a) Enhver person som tilslutter seg Bodø Bluesklubb’s formål og medlemsvilkår kan bli medlem gjennom å betale årskontigent, av stiftelsesmøtet satt til kr. 300,- for enkeltmedlemmer, og kr. 500,- for parmedlemskap.

b) Medlemskap gjelder til personen melder seg skriftlig ut av klubben, eller ved strykning; jfr, § 05 a) og b).

c) Styremedlemmer betaler medlemskontingent.

e) Medlemmer har rett til;

e.1) – gjennom demokratiske avgjørelser å delta i klubbens ledelse og bestemme dens form og virksomhet.

e.2) – for medlemspris å slippe inn til alle arrangement i regi av klubben.

e.3) – å kjøpe medlemskort som gir rett til medlemspris på alle arrangement i regi av Norsk Rockeforbund’s medlemsforeninger.

§ 05 Tap av medlemskap

a) Tap av medlemskap skjer ved strykning dersom kontigenten ikke er betalt ved utgangen av første år som skyldig medlem, eller senest 4 (fire) uker før årsmøtet finner sted.

b) Strykning foretas av klubbens styre.

c) Ethvert medlem som åpenbart motarbeider Bodø Bluesklubb’s vedtekter eller vedtak i styre eller på årsmøte, kan av styre eller årsmøte ekskluderes for en kortere eller lengre periode.

d) Ekskludert medlem har rett til å fremme sin sak på årsmøte.

§ 06 Årsmøte og medlemsmøter

a) Årsmøtet er klubbens øverste organ.

b) Årsmøtet avholdes èn gang pr. år, senest utgangen av februar måned, og kalles inn til med èn måneds varsel.

c) Saksforslag skal være styret i hende senest 14 (fjorten) dager før årsmøtet.

d) Dagsorden og saksforslag skal være mottatt av medlemmene senest 7 (syv) dager før årsmøtet.

e) Andre saker enn de innmeldte årsmøtesakene tas ikke til behandling på årsmøtet.

f) Årsmøtet skal godkjenne innkallingen, velge møteledelse, behandle årsmeldingen og årsregnskapet, samt behandle klubbens program og budsjett for neste periode.

g) Årsmøtet skal velge et ansvarlig styre på minst 5 (fem) medlemmer, samt 2 (to) varamedlemmer.

h) Leder og kasserer velges for to år, nestleder og sekretær velges påfølgende år, for to år.

i) Varamedlemmer innkalles til minst to styremøter i perioden.

j) Årsmøtet velger valgkomitè for påfølgende år.

k) Valgkomitèen består av tre medlemmer, og èn av disse er styrerepresentant i valgkomitèens periode frem til valg.

l) Årsmøtet velger representant(er) til landsmøtet i Norsk Rockeforbund og Norsk Blues Union.

m) Protokoll fra årsmøtet må være medlemmene i hende senest 6 (seks) uker etter at årsmøtet har funnet sted.

n) Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, og minst 2 (to) ganger pr. år.

o) Samtlige medlemmer tilstede, og som har betalt kontingent, har stemmerett.

p) Unntatt fra § 06 o) er ved behandling av saker der medlem eller styre anses som inhabil.

q) Vedtak på årsmøtet og på medlemsmøter fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

§ 07 Styret

a) Styrets oppgave er å ivarta Bodø Bluesklubb’s funksjon etter formålet.

b) Styret forplikter seg til å følge vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet.

c) Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.

d) Styret forplikter seg til å inneha sitt verv i perioden mellom to årsmøter.

e) Ved frafall fra styret i denne perioden supplerer styret seg selv ved at varamedlem trer inn i styret som fast styremedlem eller til passende verv i styret.

f) Styret forplikter seg til å styremøte årsmøte minst 4 (fire) ganger i perioden, to i første halvår og to i annet halvår.

g) Styret skal føre referater med vedtaksprotokoll.

§ 08 Økonomi

a) Regnskap føres av kasserer i styret.

b) Revisjon av regnskap og bilag gjøres av (ekstern eller intern) revisor.

c) Regnskapet må være tilgjengelig for alle medlemmene på 4 (fire) ukers varsel.

§ 09 Oppløsning

a) Oppløsning av Bodø Bluesklubb vedtas av årsmøtet etter at forslag herom er satt på dagsordenen.

b) Vedtak om oppløsning krever 2/3 (totredjedels) flertallblant de fremmøtte stemmeberettigede, og forutsatt at mindretallet ikke ønsker å videreføre driften på basis av Bodø Bluesklubb’s vedtekter,

c) Ved oppløsning skal årsmøtet disponere klubbens midler etter formålaparagrafen.

§ 10 Vedtektsendringer

a) Vedtektsendringer kan kun foretas av årsmøtet og krever 2/3 (totredjedels) flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

De opprinnelige vedtektene ble vedtatt på styremøtet 14. mars 1999. De påfølgende årsmøtene i 2000 og 2001 foretok ikke vedtektsendringer. Vedtektene ble revidert ved årsmøtet i 2002 (da § 04 c) og d), samt § 06 h), i), j) og k) ble vedtatt tatt med).