Om Bodø Bluesklubb

Her finner du informasjon om hvem som sitter i styret og vedtektene til Bodø Bluesklubb.

Styret i Bodø Bluesklubb valgt 23. februar 2022.

Navn: Funksjon: E-post: Tlf.:
Thomas Jentoft Leder tjentoft@gmail.com tlf: +4748027502
Steinar Engen  Nestleder / Booking  
Kai Fjellberg  Kasserer / Styremedlem    
Hilde Furuseth Johansen  Sekretær    
Dag Andersen  Styremedlem    
Marius Herzler  Styremedlem    
Erling Stemland  Styremedlem    
 Dag Veimo   1. vara    
 Harald Normann   2. vara    
Dag Andersen  Hjemmeside annsvarlig  andersen.dag@gmail.com  

Vedtekter for Bodø Bluesklubb:

Revidert og vedtatt på årsmøtet 23.02.2022

 

 • 01 Navn:
 1. a) Bluesklubbens navn er ”Bodø Bluesklubb”, forkortes til BBK.
 2. b) Klubben ble stiftet 3. mars 1999.
 • 02 Formål:
 1. a) Bodø Bluesklubb er en uavhengig, ideell bluesklubb med siktemål å være aktiv og gi medlemmene best mulige musikktilbud.
 2. b) Bodø Bluesklubb er tilsluttet Norsk Blues Union, og skal arbeide for de samme formål som unionen.
 3. c) Bodø Bluesklubb har som formål å fremme blues og beslektede musikkformer i Bodø.
 4. d) Dette skal gjøres gjennom å;

 – ivareta bluesens interesser som musikkform og hevde blues på lik linje med annen kulturell virksomhet.

 – gi et tilbud med blueskonserter og klubbkvelder med ”levende musikk” for medlemmer og andre interesserte.

 – spre kunnskap om blues, og legge forholdene til rette for  læring og utøvelse av blues. (gjennom støtte til øvingslokaler og instruksjon).

 – ivareta og fremme interessen til lokale og nasjonale utøvere av blues og beslektede musikkformer.

 –stimulere og promotere unge utøvere til utøvelse av blues og beslektede musikkformer

 • 03 Medlemskap
 1. a) Enhver person som tilslutter seg Bodø Bluesklubb’s formål og medlemsvilkår kan bli medlem gjennom å betale årskontigent, Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, etter forslag fra styret
 2. b) Medlemskap gjelder til personen melder seg skriftlig ut av klubben, eller ved strykning hvis medlemskontingenten ikke betales. Strykning foretas av klubbens styre.
 3. c) Styremedlemmer betaler også medlemskontingent.
 4. d) Medlemsskap innebærer rett til å:

   – delta i klubbens ledelse og bestemme dens form og virksomhet gjennom årsmøtet.

   – til medlemspris å slippe inn på arrangement i regi av alle norske bluesklubber, som er villig til å gi  medlemspris.

   — møte på årsmøtet med tale- og stemmerett. Stemmerett avhenger av at årets medlemskontingent er betalt.

– Æresmedlemmer utnevnes av styret etter forslag fra styrets medlemmer eller klubbens
medlemmer. Æresmedlemsskapet er livsvarig, æresmedlemmer betaler medlemskontingent
, og har fri inngang på klubbens arrangementer.

 

 • 04 Årsmøtet:
 1. a) Årsmøtet er klubbens øverste organ.
 2. b) Årsmøtet avholdes èn gang pr år, senest innen utgangen av februar måned, og innkallelse sendes medlemmene med en måneds varsel.
 3. c) Saksforslag skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet.
 4. d) Dagsorden og saksforslag skal være sendt medlemmene senest syv dager før årsmøtet.
 5. e) Andre saker enn de meldte årsmøtesakene tas ikke til behandling på årsmøtet.
 6. f) Årsmøtet skal godkjenne innkallingen, velge møteledelse, protokollunderskrivere, behandle årsrapporten og årsregnskapet,
 7. g) Årsmøtet skal velge et styre på 5-7 medlemmer, og minst 2 varamedlemmer.
 8. h) Leder, nestleder, og kasserer velges for to år, på en slik måte at leder og nestleder ikke står på valg samtidig. De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for et år i gangen
 9. i) Varamedlemmer innkalles til og har møte- og talerett i alle styremøter.
 10. j) Årsmøtet skal velge revisor og en valgkomite.. .
 11. k) Valgkomitèen består av tre medlemmer.
 12. l) Vedtak på årsmøtet og på medlemsmøter fattes med alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer (jfr. § 09).
 13. m) Godkjent protokoll fra årsmøtet må være medlemmene i hende senest seks uker etter at årsmøtet har funnet sted.
 14. n) Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst ti medlemmer, eller halve styret, krever det skriftlig.
 • 05 Medlemsmøter:

    Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig.

 

 • 06 Styret
 1. a) Styrets oppgave er å ivareta Bodø Bluesklubb’s funksjon i følge formålsparagrafen
 2. b) Styret plikter å følge vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet.
 3. c) Styret plikter å inneha sitt verv i perioden mellom to årsmøter.
 4. d) Styret forbereder, og avholder, årsmøtet
 5. e) Ved frafall fra styremedlemmer i styreperioden supplerer styret seg selv ved at varamedlem(mer) trer inn i styret.
 6. f) Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst 4 (fire) ganger i perioden,
 7. g) Styret skal føre referater fra styremøtene.
 • 07 Økonomi
 1. a) Regnskap føres av kasserer.
 2. b) Regnskap og bilag skal revideres for å kunne godkjennes
 3. c) Regnskapet må være tilgjengelig for alle medlemmene også på evt. ekstraordinært årsmøte
 • 08 Vedtektsendringer
 1. a) Vedtektsendringer kan kun foretas av årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

De opprinnelige vedtektene ble vedtatt 14. mars 1999. Vedtektene ble revidert ved årsmøtet i 2002 og i 2015.

 

 • 09 Oppløsning av klubben
 1. a) Oppløsning av Bodø Bluesklubb vedtas av et ordinært årsmøte
 2. b) Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede,
 3. c) Ved oppløsning skal årsmøtet disponere klubbens midler i følge formålsparagrafen.

b) Bodø Bluesklubb er tilsluttet Norsk Rockeforbund og Norsk Blues Union, og skal arbeide for de samme formål som unionen.

ed strykning dersom kontigenten ikke er betalt ved utgangen av første år som skyldig medlem, eller senest 4 (fire) uker før årsmøtet finner sted.

b) Strykning foretas av klubbens styre.

c) Ethvert medlem som åpenbart motarbeider Bodø Bluesklubb’s vedtekter eller vedtak i styre eller på årsmøte, kan av styre eller årsmøte ekskluderes for en kortere eller lengre periode.

d) Ekskludert medlem har rett til å fremme sin sak på årsmøte.

 

Styret

– Vi skal fremme blues og beslektede musikkformer i Bodø –