Frank ny bluesklubb-leder

Frank Normann ble valgt til ny leder for Bodø Bluesklubb på årsmøtet tirsdag 8. februar. Han tar over etter Geir-Anders Norlid.

– Jeg Liker det meste av musikk men brenner spasielt for bluesen og dens eksistens. Det skal bli morsomt å lede klubben videre, men det blir ingen lett oppgave å følge etter Geir-Anders som har gjort en formidabel jobb, sier den nyvalgte lederen.

– Men heldigvis skal vi få skal bruke ham fortsatt fremover blant annet til hjelp til booking, og det er viktig fordi han har et stort kontaktnett innad i mijøet. Styret som ble valg på årsmøtet tror jeg er en fin mix og vil utfylle hverandre godt. Ellers vil jeg takke de som gikk av for et kjempe godt samarbeid, også sees vi på konsert den 26 februar, sier Normann.

Frank Normann er nyvalgt leder for Bodø Bluesklubb.

Dette er referatet fra årsmøtet:

1)        Godkjenning av innkalling

Noen av medlemmene hadde ikke mottatt innkalling, noe man mente måtte være    relatert svikt i forhold til e-postadresse og e-postrutiner.

Innkalling godkjent.

2)        Valg av møteleder og referent

Frank Normann ble ved akklamasjon valgt til møteleder.

Oddvar Ingebrigtsen ble ved akklamasjon valgt til referent.

3)        Valg av tellekorps

Liv Norlid og Anne Grethe Nordgård ble ved akklamasjon valgt til tellekorps.

4)        Godkjenning av årsberetning

Årsberetning var under leders sykdomsforfall utferdiget av sekretær.

Møteleder leste opp årsberetning.

I tillegg til de oppførte artistene ble det orientert om at BBK også hadde hatt   følgende artister engasjert:

Lazy Lester & Kjartan

Daniel Eriksen Band

Erik Harstad & the Buzz Brothers (NNM)

Urban Blues Band (NNM)

Harp Showdown med bl.a. Tad Robinson

Det ble i denne sammenheng også presisert at nivået på presenterte artister var høyt            – noe som også krever betydelige midler i forhold til slike engasjement.

Årsberetning godkjent.

5)        Godkjenning av regnskap

Referent leste opp regnskapet på vegne av kasserer Torid Jensen.

Kasserer og leder orienterte om enkeltposter i regnskapet.

Det kom ingen innsigelser til regnskapet.

Regnskapet godkjent.

6)        Innmeldte saker

Ingen innkomne saker.

Det ble gitt rom for generell kommentarrunde i forhold til drift.

Viktigheten ved å fordele oppgavene mellom vervene ble understreket.

7)        Valg av styre

Valgkomitéen besto av Ann Torill Høiskar, Øyvind Pedersen og Håkan Sandersen.

Håkan Sandersen la på vegne av komitéen frem dennes innstilling til nytt styre.

Etter en kort diskusjon om vervene ble følgende valgt hver for seg og ved         akklamasjon.

Leder                         Frank Normann                 for 1 år

Nestleder                  Jan-Ove Hansen                 for 2 år

Kasserer                    Torid Jensen                                   ikke på valg

Sekretær                   Sture Kolberg                      for 2 år

Styremedlem                       Ragnhild Høgseth              for 1 år

1. varamedlem         Karl Fredrik Sølberg          for 1 år

2. varamedlem        Ann Toril Høiskar              for 1 år

3. varamedlem        Adrian Williams                 for 1 år

Leder og kasserer velges for 2 år i 2012 (jfr. vedtektene).

8)       Valg av valgkomité

Valgkomitéen la frem sitt forslag der man ønsket en praksis ved at avgåtte       styremedlemmer stilte til valgkomité. Komitéen forslag var følgende medlemmer,             utgått av styret: Geir-Anders Norlid, Oddvar Ingebrigtsen, Inge Pedersen, Bjørnar           Karlsen og Liv Norlid.

Geir-Anders Norlid, Oddvar Ingebrigtsen, Inge Pedersen og Liv Norlid ønsket ikke å             stille til valgkomité.

Det kom benkeforslag på Dag Andersen og Håkan Sandersen.

Bjørnar Karlsen, Dag Andersen og Håkan Sandersen ble valgt ved akklamasjon.

Nyvalg leder, Frank Normann, takket for tilliten og for det arbeidet som det avgåtte styret hadde utført. Normann ønsket å søke støtte i de erfaringene avgått leder kunne bidra med.

Årsmøtet ble hevet kl. 20.15.